Projekt realizowany w roku szkolnym 2014/2015
organizacji zajęć języka angielskiego i niemieckiego metodą SITA
w Gimnazjum Samorządowym im. Polskich Noblistów w Międzyborzu

 

Metodą SITA w nauczaniu języków obcych objętych zostanie 70 uczniów klas I. Planowaliśmy nauczać języka niemieckiego w grupach o wyższych predyspozycjach językowych, a języka angielskiego w grupach o mniejszym stopniu zaawansowania, lecz po prezentacji metody SITA rodzicom przez przedstawiciela firmy rodzice zdecydowanie opowiedzieli się za tym, aby nauczaniem języka zarówno niemieckiego jak i angielskiego objąć wszystkich uczniów.

Nauczanie języka niemieckiego i angielskiego metodą SITA odbywać się będzie w klasach I gimnazjum w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych grupach do 12 osób, tzn. w grupach zaawansowania.

Szkoła jest dobrze przygotowana do nauczania metodą SITA- są cztery pracownie językowe wyposażone w systemy nagłaśniające, ze słuchawkami, komputerami, tablicami interaktywnymi. Zakupiono fotele do nauki języków obcych metodą SITA.

W nauczanie metodą SITA zaangażowanych będzie dwóch nauczycieli języka angielskiego i dwóch nauczycieli języka niemieckiego.

Plan zajęć opracowany został na 33 tygodnie nauki.

Opracowany plan zajęć zakłada, że lekcje odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Kolejne części każdego działu podzielone zostaną tak, aby każda z nich mieściła się na jednej jednostce lekcyjnej, tzn.

Lekcja 1 – inicjacja, czas trwania: 20 min., pozostały czas - metody aktywizujące

Lekcja 2 – zapamiętywanie, czas trwania: 40 min.

Lekcja 3 – aktywizacja, czas trwania: 30 min., pozostały czas –metody aktywizujące

Lekcja 4 – powtórne zapamiętywanie, czas trwania: 40 min.

Sprawdzanie bieżącego przyrostu wiedzy i umiejętności językowych odbywać się będzie metodami tradycyjnymi (drukowane testy wyboru, zadania zamknięte i otwarte) oraz z wykorzystaniem systemu TESTICO, którym dysponuje szkoła (uczniowie rozwiązują test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru wyświetlany na tablicy interaktywnej wybierając właściwą odpowiedź za pomocą specjalnego pilota w określonym przez nauczyciela czasie).

Dla każdego ucznia prowadzona będzie karta obserwacji osiągnięć ucznia, w którą wpisywane będą wszystkie wyniki osiągnięć w rozbiciu na poszczególne umiejętności językowe.

Sprawność mówienia i reagowania językowego sprawdzana i doskonalona będzie poprzez nagrywanie na kamerę scenek sytuacyjnych odgrywanych przez uczniów zgodnie z przerabianymi tematami Nagrania wykorzystywane będą następnie przez uczniów na zajęciach do samooceny (uczniowie, oglądając nagrane wcześniej scenki, będą mieli możliwość samodzielnego poprawiania ewentualnych błędów leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych pojawiających się w nagraniach).

Ocenianie i ewaluacja planu pracy odbywać się będą zgodnie z ustaleniami w innowacji pedagogicznej.

Uczniowie oceniani będą za:

1.      aktywność na zajęciach (faza aktywizacji);

2.      rozwiązywanie zadań sprawdzających umiejętność reagowania językowego w systemie testico (na lekcjach utrwalających przeprowadzanych po każdym dziale tematycznym);

3.      rozwiązywanie zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu(na lekcjach utrwalających przeprowadzanych po każdym dziale tematycznym);

4.      scenki nagrywane do każdego działu (na lekcjach utrwalających przeprowadzanych po każdym dziale tematycznym).

5.      Na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego na zajęciach podsumowujących uczniowie rozwiązywać będą zadania przygotowane metodą stacji.

 

Wyniki osiągnięć uczniów w zakresie danego języka obcego porównywane będą pomiędzy poszczególnymi grupami zaawansowania w formie tabel, wykresów, analiz, wniosków. Aby obraz osiągnięć uczniów był pełny, rzetelny, miarodajny i wiarygodny planujemy nauczać metodą SITA trzy kolejne roczniki uczniów klas I, w celu uzyskania pełniejszego obrazu efektywności nauczania metodą SITA, przyrostu wiedzy i umiejętności językowych uczniów. Jeżeli wyniki badań będą zgodne z naszymi oczekiwaniami i przyczynią się do poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego wprowadzimy nauczanie metodą SITA również w klasach II i III gimnazjum.

 

Sprawozdania z prezentacją osiągnięć uczniów oraz omówieniem wyników postępów w nauce przygotowywane będą dwa razy w ciągu roku szkolnego: po zakończeniu I semestru oraz po zakończeniu roku szkolnego.

 

Wyniki osiągnięć uczniów omawiane będą z uczestnikami zajęć, rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych, a wnioski z przeprowadzanych analiz omawiane i dyskutowane na spotkaniach zespołu nauczycieli języków obcych oraz przedstawiane radzie pedagogicznej na zakończenie I semestru i roku szkolnego.

 

Dodatkowe wykorzystanie sprzętu SITA w szkole:

  1. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas III przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego – jedna grupa 12 osobowa z języka angielskiego, kurs podstawowy, poziom 2 oraz jedna grupa 12 osobowa z języka niemieckiego, kurs podstawowy, poziom 1;
  2. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas II – jedna grupa 12 osobowa z języka angielskiego, kurs podstawowy, poziom 1 oraz jedna grupa 12 osobowa z języka niemieckiego, kurs podstawowy, poziom 1;
  3. sprzęt wykorzystywany będzie przez socjoterapeutę szkolnego w pracy z uczniami z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej – liczba osób uczestniczących w zajęciach ustalona zostanie po dokonaniu dokładnej diagnozy wśród uczniów;

 

 

Plan zajęć z języka niemieckiego na rok szkolny 2014/2015

 

nr lekcji:

Tematyka zajęć:

miesiąc:

1

Test predyspozycji językowych.

IX

2

Omówienie Przedmiotowego Systemu Oceniania.

 

3

Zapoznanie z podręcznikiem i urządzeniami SITA.

 

4

Nauka relaksu z urządzeniem SITA.

 

5

Relaks z urządzeniem SITA.

 

6

Dzień dobry - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

7

Dzień dobry - zapamiętywanie.

 

8

Dzień dobry - aktywizacja.

 

9

Dzień dobry - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

X

10

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

11

Mamy gości - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

12

Mamy gości - zapamiętywanie.

 

14

Mamy gości - aktywizacja.

 

15

Dzień dobry - powtórne zapamiętywanie.

 

16

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

17

Jak się tam dostać - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

18

Jak się tam dostać -zapamiętywanie .

 

19

Jak się tam dostać - aktywizacja.

XI 

20

Mamy gości - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

21

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

22

Na dworcu - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

23

Na dworcu - zapamiętywanie.

 

24

Na dworcu - aktywizacja

 

25

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

26

Jak się tam dostać - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

27

Nakręcamy filmy - odgrywanie scenek do w/w lekcji.

XII 

28

Moja rodzina - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

29

Moja rodzina - zapamiętywanie.

 

30

Moja rodzina - aktywizacja.

 

31

Na dworcu - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

32

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

33

Moja rodzina - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 I

34

Podsumowanie wiadomości i umiejętności z I semestru – praca metodą stacji.

 

35

Na dworcu - powtórne zapamiętywanie.

 

36

Omówienie wyników postępów w nauce.

 

37

W restauracji - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 II

38

W restauracji - zapamiętywanie.

 

39

W restauracji - aktywizacja

 

40

Moja rodzina - powtórne zapamiętywanie.

 

41

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

42

W supermarkecie - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

43

W supermarkecie - zapamiętywanie.

 

44

W supermarkecie - aktywizacja.

 

45

W restauracji - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

III 

46

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

47

W banku - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

48

W banku - zapamiętywanie.

 

49

W banku - aktywizacja.

 

50

W supermarkecie - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

51

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

52

Kto nakryje do stołu? - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

53

Kto nakryje do stołu? - zapamiętywanie.

IV 

54

Kto nakryje do stołu? - zapamiętywanie.

 

55

Kto nakryje do stołu? - aktywizacja.

 

56

W banku - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

57

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

58

U lekarza - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

59

U lekarza - zapamiętywanie.

V

60

U lekarza - aktywizacja.

 

61

Kto nakryje do stołu? - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

62

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

63

U lekarza - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

64

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

65

Nakręcamy filmy - odgrywanie scenek do w/w lekcji.

 

66

Samoocena w oparciu o Europejskie Portfolio Językowe.

 

67

Podsumowanie wiadomości i umiejętności opanowanych w roku
szkolnym 2014/2015 - praca metodą stacji.

 VI

68

Omówienie wyników postępów w nauce.

 

69

Analiza nagranych scenek.

 

70

Ćwiczenia leksykalne.

 

 

 

Plan zajęć z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015

 

nr lekcji:

Tematyka zajęć:

miesiąc:

1

Test predyspozycji językowych.

XII

2

Omówienie Przedmiotowego Systemu Oceniania.

 

3

Zapoznanie z podręcznikiem i urządzeniami SITA.

 

4

Nauka relaksu z urządzeniem SITA.

 

5

Relaks z urządzeniem SITA.

 

6

Co u Ciebie słychać? - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

7

Co u Ciebie słychać? - zapamiętywanie.

 

8

Co u ciebie słychać? - aktywizacja.

 

9

Co u ciebie słychać - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

X

10

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

11

Cześć - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

12

Cześć - zapamiętywanie.

 

13

Cześć - aktywizacja.

 

14

Co u ciebie słychać - powtórne zapamiętywanie.

 

15

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

16

Rozmowy telefoniczne - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

17

Rozmowy telefoniczne -zapamiętywanie .

 

18

Rozmowy telefoniczne - aktywizacja.

XI 

19

Cześć - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

20

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

21

List do Nelly - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

22

List do Nelly - zapamiętywanie.

 

23

List do Nelly  - aktywizacja

 

24

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

25

Rozmowy telefoniczne - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

XII

26

Nakręcamy filmy - odgrywanie scenek do w/w lekcji.

 

27

Na dworcu - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

28

Na dworcu - zapamiętywanie.

 

29

Na dworcu- aktywizacja.

 

30

List do Nelly - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

31

Podsumowanie wiadomości i umiejętności z I semestru – praca metodą stacji.

32

Na dworcu - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

33

Omówienie wyników postępów w nauce.

 

34

Zakupy- inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

II 

35

Zakupy - zapamiętywanie.

 

36

Zakupy - aktywizacja

 

37

Na dworcu - powtórne zapamiętywanie.

 

38

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

39

Nowy dom - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

40

Nowy dom  - zapamiętywanie.

 

41

Nowy dom - aktywizacja.

 

42

Zakupy - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 III

43

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

44

Urlopy - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

45

Urlopy - zapamiętywanie.

 

46

Urlopy- aktywizacja.

 

47

Nowy dom - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

48

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

49

Lekcja w szkole wieczorowej - inicjacja. Na co będziemy
zwracać uwagę?

 

50

Lekcja w szkole wieczorowej - zapamiętywanie.

 

51

Lekcja w szkole wieczorowej - zapamiętywanie.

 IV

52

Lekcja w szkole wieczorowej - aktywizacja.

 

53

Urlopy - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

54

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

55

W biurze podróży - inicjacja. Na co będziemy zwracać uwagę?

 

56

W biurze podróży - zapamiętywanie.

57

W biurze podróży - aktywizacja.

 

58

Lekcja w szkole wieczorowej - powtórne zapamiętywanie.
Samoocena ucznia.

 

59

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

60

W biurze podróży - powtórne zapamiętywanie. Samoocena ucznia.

 

61

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

62

Nakręcamy filmy - odgrywanie scenek do w/w lekcji.

 

63

Samoocena w oparciu o Europejskie Portfolio Językowe.

 

64

Podsumowanie wiadomości i umiejętności opanowanych w roku
szkolnym 2014/2015 - praca metodą stacji.

 VI

65

Omówienie wyników postępów w nauce.

 

66

Analiza nagranych scenek.

 

67

Ćwiczenia leksykalne.