Sukces z SITA” projekt organizacji zajęć metodą SITA
przygotowany przez Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie
na rok szkolny 2015/2016


Projekt „Sukces z SITA” został przyjęty do realizacji w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 09.06.2015 r. Równocześnie został on zgłoszony do Rejestru Innowacji pedagogicznych prowadzonego przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Treścią projektu jest nauczanie języków obcych metodą SITA w klasach I i II gimnazjum. Zajęcia zaplanowano w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych (1 godzina tygodniowo) oraz w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które realizowane są przez nauczyciela w ramach godziny z art. 42 KN (1 godzina tygodniowo). Uczniowie mają dwie godziny zajęć językowych tygodniowo. Nauka odbywa się w trzech grupach językowych składających się z 10 uczniów każda. Pierwsza grupa uczy się języka niemieckiego (kurs podstawowy na poziomie 1 i 2). W skład tej grupy wchodzą uczniowie pierwszej klasy gimnazjum. Druga grupa uczy się języka angielskiego, jest to również kurs podstawowy na poziomie 1 i 2 i będą to pierwszoklasiści. W skład trzeciej grupy wchodzą uczniowie klasy drugiej i będą przyswajać materiał z języka angielskiego kurs podstawowy na poziomie 2 oraz Idiomy na poziomie 1.

W ramach projektu realizowane są również zajęcia dodatkowe. W projekcie uwzględniono zajęcia z historii, które zorganizowane zostały dla chętnych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. Grupa 10 osobowa spotyka się dwa razy w tygodniu. Opiekunem zajęć jest nauczyciel historii, który przygotowuje wraz z uczniami materiały, nagrania potrzebne do nauki metodą SITA. Zajęcia realizowane są w ramach godzin z art. 42 KN. Kolejne zajęcia, to spotkania z pedagogiem, które przewidziano zorganizować dla grupy 10 osobowej. Zajęcia organizowane są w celu poprawy koncentracji i uwagi. Będą trwały około 30 min, a odbywać się będą dwa razy w tygodniu przed zajęciami o godz. 7.30. Kolejne zajęcia przewidziane są dla uczniów zdolnych z języka angielskiego. Będzie to grupa 10 osobowa pracująca z urządzeniem i materiałami z zakresu Idiomów na poziomie 2. Projekt zakłada również wprowadzenie zajęć świetlicowych pod nazwą „Język obcy już nie obcy”, na których to grupa 10 osób będzie poznawała język hiszpański. Zajęcia będą odbywały się o 7.15 raz w tygodniu w ramach godziny z art. 42 KN. Szkoła przewiduje również prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy oraz nauczycieli. Zajęcia prowadzone będą w drugim półroczu dla grupy 10 osób, które będą uczyć się języka angielskiego kurs podstawowy poziom 1. Spotkania będą organizowane przez nauczycielki języka angielskiego raz w tygodniu.

Do realizacji zajęć metodą SITA zostały przeszkolone cztery nauczycielki, które uzyskały terminowe certyfikaty. Szkolenie odbyło się w dniach 10-11.08.2015r. Panie uzyskały uprawnienia do prowadzenia prezentacji SITA oraz zajęć językowych metodą SITA.

Projekt jest przewidziany na realizację zajęć w roku szkolnym 2015/2016. Jest to pierwszy rok pracy z metodą SITA. Projekt wprowadza rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych.